Husebyplatået

Om prosjektet

 Husebyplatået er et samarbeidsprosjekt mellom JM Norge og Miliarium. 
 
Statnett hadde tidligere sitt hovedkontor på Husebyplatået. I 2013 flyttet Statnett til Nydalen og i 2014 solgte de eiendommen til Husebyplatået AS. Eiendommen er direkte tilknyttet Montebello T-banestasjon og utpekt som et prioritert, stasjonsnært utviklingsområde i Oslo. Reguleringsarbeidet ble formelt startet i 2017 og planforslaget ble innsendt til Oslo kommune høsten 2021. Offentlig ettersyn ble gjennomført sommeren 2022 og saken er planlagt oversendt til politisk behandling i 2023. Prosjektet et under regulering, men du kan følge saken på saksinnsyn i Oslo kommune her.

553

Nye boliger på Montebello

13 201

Kvadratmeter uteareal

13 189

Kvadratmeter friområde

Den sentrale beliggenheten i bydelen og direkte tilkobling til Montebello T-banestasjon gir Husebyplatået svært gode forutsetninger for å bidra til en miljømessig bærekraftig utvikling av byen.

I planforslaget legges det derfor opp til blandet arealbruk slik at både nye innbyggere på Husebyplatået og innbyggere i nærliggende områder får tilgang til hverdagstilbud innenfor gang- og sykkelavstand. Husebyplatået vil tilføres boliger, dagligvarebutikk, kafé, mindre nærings- og servicefunksjoner, treningssenter og lokaler for kulturaktiviteter mm. Slike tilbud er i dag ikke tilgjengelig i dette området.

Møteplasser og gode forbindelser

Byplangrepet er forankret i premisset om å prioritere myke trafikanter, og at kobling mellom forbindelser og møteplasser gir et byområde med korte avstander til daglige behov og aktiviteter. I dag er det mangel på sosiale arenaer og møteplasser på Montebello, slik også kommunedelplan for torg- og møteplasser viser. Planforslaget sikrer at Husebyplatået får et nettverk av offentlig tilgjengelige by- og gaterom. Dette gir variasjon i romforløpene samtidig som det sikrer siktlinjer gjennom planområdet. Langsgående og tverrgående forbindelser knytter platået sammen internt og kobler området sammen med naboområdene.

Området er planlagt tilnærmet bilfritt slik at beboere og besøkende trygt kan ferdes og oppholde seg der. Balansen mellom bilfrie uterom og adkomst til og drift av områdets funksjoner er løst ved å kun tillate  nødvendig trafikk inn på området.

God beliggenhet

Husebyplatået skal bli et fremtidsrettet og grønt boområde på Montebello. Vår ambisjon er at Husebyplatået skal bli et attraktivt område å besøke, også for de som bor i områdene rundt.

Grønne uteområder

Vi er opptatt av uteområdene. Det skal være like fint ute som inne. De som flytter til Husebyplatået vil oppleve fine og inkluderende uteområder. Barna får flere lekeområder og akebakke.

Lokal handel og service

Det legges opp til at Husebyplatået skal ha dagligvarebutikk, café, treningssenter, kulturaktiviteter og annen mindre næringsvirksomhet.

Kort vei til offentlig kommunikasjon

Montebello T-banestasjon ligger i umiddelbar nærhet, noe som betyr at det er kort vei til alt.

Følg plansaken for Husebyplatået
hos Oslo kommune

Your Bag

Loading

Your bag is empty

Log In

Don’t have an account?