HUSEBYPLATÅET

Smestad transformatorstasjon

Smestad transformatorstasjon i Noreveien 24-26 på Husebyplatået/Montebello ble satt i drift i 1922 for å ta imot strøm fra Vemork kraftverk ved Rjukan og etter hvert også kraftverket Nore i Numedal og fordele dette til Oslos befolkning og næringsliv. Statnett hadde sitt hovedkontor på Husebyplatået frem til 2013 da de flyttet til Nydalen. Tomten preges i dag av høyspentanlegget som er plassert over bakken, men gjennom prosjektet «Nettplan Stor-Oslo» er det vedtatt at høyspentanlegget skal fjernes. På denne måten frigjøres et stort og sentralt område i Oslo til transformasjon fra industriområde til et flerfunksjonelt byområde.

Planforslaget er i tråd med kommuneplanen

Montebello og Husebyplatået er i kommuneplan 2018 pekt ut som utviklingsområde ytre by og et prioritert stasjonsnært område. Dette gjør Montebello til et viktig område for forsterket banebasert utvikling av Oslo.

Videre er Montebello et av få definerte utviklingsområder og prioriterte stasjonsnære områder på Oslo Vest. Pga. områdets umiddelbare nærhet til Montebello T-banestasjon, fremheves det i kommuneplanen at området har god kollektivtilgjengelighet og et betydelig utviklingspotensial.

De aktuelle eiendommene («Statnett-tomten») blir beskrevet som et sted som vil bidra til å møte Oslos arealbehov samtidig som det sikres god samfunnsøkonomisk utnyttelse av eksisterende banenett. Oslo kommune trekker frem området på Montebello som et utviklingsområde i ytre by som vil være viktig for boligforsyning og næringsutvikling på kort og mellomlang sikt. 

Montebello er også omtalt som et område egnet for videreutvikling og fortetting for å skape en mer bymessig situasjon med blant annet høyere utnyttelse, nye gatenettverk og byrom, grønnstruktur og blanding av bolig, næring og andre nærtilbudsfunksjoner. Det er i kommuneplanen forventet at Montebello utvikles før 2030.

I oppfølgingsoppgavene til ny arealdel står det at formålet «utviklingsområde ytre by» for området på Montebello skal gjøres juridisk bindende i den nye kommuneplanens arealdel. Dette er fulgt opp i forslaget til planprogram for kommuneplanens arealdel.

Vårt planforslag følger og muliggjør de mål og retningslinjer som er beskrevet i kommuneplanen. Fra å være et lite tilgjengelig kraftindustriområde, transformeres Husebyplatået til et åpent og flerfunksjonelt by- og boligområde for beboere og besøkende samtidig som områdets industrihistoriske karakter videreføres gjennom bevaring av Noreveien 24 og 26 og ny bruk av disse bygningene.